Algemene Voorwaarden Chiwowy (chiwowy.nl)

1. Algemeen
2. Toepasselijkheid
3. Voorraad
4. Herroepingsrecht bij levering producten
5. Het ruilen van geleverde producten
6. Retouneren van het product
7. De prijs
8. Levering en uitvoering
9. Overmacht
10. Copyright
11. Aansprakelijkheid
12. Portretfoto's
13. Persoonsgegevens

Chiwowy
E-mailadres: info@chiwowy.nl
KvK-nummer: 61705470

1. Algemeen

 1. Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”).

 3. Chiwowy behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen.


2. Toepasselijkheid

 1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 3. Mocht een van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard dan blijven de overige Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Voorraad

 1. Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op of u een alternatief product geleverd wilt krijgen. Indien u in deze situatie af wil zien van uw bestelling zal Chiwowy het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan u terugbetalen.

4. Herroepingsrecht bij levering producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

 2. Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, bent u gehouden de producten te retourneren aan Chiwowy binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Chiwowy behoudt zich het recht voor zendingen te weigeren indien de producten niet binnen 14 dagen door u zijn teruggestuurd.

 3. Producten die uitgesloten zijn tot het retourneren zijn o.a producten die gepersonaliseerd zijn en/of speciaal naar wens gemaakt zijn.

5. Het ruilen van geleverde producten

 1. U heeft de mogelijkheid om een aangekocht product te ruilen binnen 14 dagen na ontvangst. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst door of namens de klant.

 2. Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ruilen van het geleverde product, bent u gehouden het product te retourneren aan Chiwowy binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

6. Retourneren van het product

 1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze volgens de door Chiwowy verstrekte instructies worden verzonden.

 2. Retourzendingen dienen voldoende door u te worden gefrankeerd. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 3. Na ontvangst van de retourzending zal Chiwowy het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.
  Wanneer het product beschadigd is of het vermoeden bestaat dat het product is reeds gebruikt, is Chiwowy gerechtigd om:

 • Ruiling van een product te weigeren

 • Slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen of

 • Niet tot teruggave van het betaalde bedrag over te gaan.

7. De prijs

 1. Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s. (BTW vrijgesteld)

8. Levering en uitvoering

 1. Chiwowy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

 3. Elke bestelling wordt pas geleverd na volledige betaling.

 4. Chiwowy accepteert betaling door middel van iDEAL, of door overboeking vooraf.

 5. De volledige betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling wordt verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Chiwowy de bestelde producten voor u. Mocht Chiwowy de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de producten weer vrijgegeven voor de verkoop.

 6. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Chiwowy kenbaar heeft gemaakt.

 7. Na volledige betaling zal Chiwowy in beginsel binnen 1-2 werkdagen de bestelling aan PostNL aanbieden. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

 8. Voor de verzending van producten kan Chiwowy verzendkosten in rekening brengen.

 9. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij u geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als Chiwowy en u een andere leveringstermijn hebben afgesproken zoals bij portretten.

 10. U bent verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en gebreken of verkeerd geleverde goederen direct na levering te melden via het contactformulier of per e-mail. Alleen indien aan voorgaande voorwaarde is voldaan, is Chiwowy gehouden om het betreffende product kosteloos te vervangen. Gebreken waarvan het vermoeden bestaat dat deze zijn die veroorzaakt door de koper, kunnen worden uitgesloten van deze kosteloze vervanging.

9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Chiwowy in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan u mee te delen en zulks zonder dat Chiwowy gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Chiwowy en transportstagnatie. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden reeds gedane betalingen binnen 30 dagen door Chiwowy teruggestort.

10. Copyright

 1. Op alle op de website aanwezige informatie en beelden berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en beelden welke afkomstig zijn van de website van Chiwowy zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of beelden in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Chiwowy noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen.

11. Aansprakelijkheid

 1. De beschrijving van het aanbod is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Chiwowy kan evenwel niet instaan voor de volledigheid van de informatie over het aanbod en is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Chiwowy niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onvolledigheid van de informatie.

 2. Chiwowy is niet aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen, verlies of beschadiging door de koerier. Mochten zich technische storingen voordoen bij het verwerken van uw bestelling, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Chiwowy houdt u hiervan op de hoogte.

 3. Daarnaast aanvaardt Chiwowy geen aansprakelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou is van verkeerd gebruik van de door Chiwowy verkochte producten.

 4. Kleuren kunnen op iedere computer anders worden weergegeven. Chiwowy kan daarom niet garanderen dat de kleuren van de producten gelijk zijn aan de kleuren die op uw computerscherm worden getoond.

12. Portretfoto's

 1. Bij het bestellen van een huisdierportret en het aanleveren van foto's van huisdieren geeft de klant Chiwowy toestemming om deze foto's te tonen met inbegrip van, maar niet beperkt tot de website, social media en het gebruik van andere marketingdoeleinden voor of van Chiwowy.

 2. Het tonen van deze foto's zal, indien het portret als kado/verrassing is besteld, worden uitgesteld.

 3. Indien de klant niet akkoord gaat met het tonen van de foto's, dient men dit tijdens de bestelling expliciet te melden in het opmerkingenvenster.

13. Persoonsgegevens
Chiwowy behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.